Georgia Kalodiki

Composer

E.Ibsen's The waking of Dead (Winter Season 2011-2012)

E.Ibsen's The waking of Dead MP3

Apo Mixanis Theater Production,
Director Roula Pateraki